GDPR

Úvod » GDPR

OCHRANA A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Veškeré nakládání s osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Správce a zpracovatel údajů:

LEASE & BUY CARS Ltd. s.r.o.

Zapsaná pod sp. zn. C 267217 vedenou u Městského soudu v Praze

Sídlo: Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 05639191

(dále jen jako „společnost“)

Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým lze zákazníka identifikovat. Jedná se tedy o informace konkrétně přiřaditelné k zákazníkovi. Osobním údajem nejsou údaje anonymní či agregované, tedy takové, které nelze se zákazníkem jednoznačně propojit.

Poskytnutí osobních údajů ze strany zákazníka je smluvním požadavkem společnosti a zákazník nemá zákonem či nařízením GDPR uloženou povinnost osobní údaje společnosti poskytnout. Pro společnost je však poskytnutí osobních údajů v nezbytném rozsahu nutné k uzavření a plnění smlouvy či pro vyřízení jiných požadavků zákazníka.

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a také osobní údaje získané společností na základě a/nebo v souvislosti s nájemní smlouvou, a/nebo na základě výslovného souhlasu zákazníka. Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je umožnění plnění smlouvy, dodržení povinností společnosti stanovených obecně závazným právním předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků společnosti, nebo jiného oprávněného zájmu společnosti, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími společnosti z nařízení GDPR.

Osobní údaje společnost získává a dále s nimi nakládá výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu.

Osobní údaje, které nám poskytujete

Společnost shromažďuje a používá údaje poskytnuté zákazníkem. 

Při vytváření rezervace vždy požadujeme (minimálně): jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební údaje.

Dále můžeme požádat o: adresu, telefonní číslo, platební údaje, datum a místo narození, průkaz totožnosti, číslo občanského průkazu, cestovního pasu a řidičského průkazu a jména dalších řidičů.

Další možné požadované údaje: IČO, DIČ, platnost dokladu, datum a místo vydání dokladu, fotografie z průkazu totožnosti, kopie osobního dokladu, údaje o platební morálce zákazníka (např. výpis z registru exekucí, insolvenčního rejstříku), číslo bankovního účtu, číslo debetní / kreditní karty, autorizace / plné moci, datum transakce, výše transakce.

Evidujeme lokalizační údaje ze zařízení gps instalovaných v půjčovaných vozidlech. 

Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu, na kterou byl poskytnut souhlas zákazníka. Po uplynutí doby zpracování (nebo pokud pomine účel zpracování, případně uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen), budou osobní údaje zákazníka zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) popřípadě budou tyto osobní údaje anonymizovány.

Zákazníci mají zejména právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitky proti jejich zpracování nebo způsobu jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše vždy za podmínek uvedených v nařízení GDPR.

Pokud se zákazník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo jsou nesprávné, je jeho právem obrátit se na společnost se žádostí o nápravu. Jestliže žádost zákazníka bude oprávněná, společnost neprodleně odstraní závadný stav. 

Tím není dotčeno právo zákazníka, v případě nesouhlasu se způsobem zpracování osobních údajů společností, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, https://www.uoou.cz).