VOP

Úvod » VOP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Úvodní ustanovení

  1. Společnost LEASE BUY CARS Ltd., s.r.o., se sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 056 39 191, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 267217 (dále jen „pronajímatel“) poskytuje svým zákazníkům (dále jen „nájemce“) pronájem osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství určených k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů (dále jen „vozidlo“) v souladu s těmito všeobecnými podmínkami nájmu motorového vozidla (dále jen „Všeobecné podmínky“).
  2. Vozidlo je zabezpečeno systémem proti odcizení. 
  3. Pronájem vozidla se řídí nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dle § 2201 a násl. občanského zákoníku a těmito Všeobecnými podmínkami, které tvoří přílohu nájemní smlouvy (dále jen „smlouva“) a jsou její nedílnou součástí. V případě rozporů mezi ustanoveními smlouvy (nepočítaje v to ustanovení Všeobecných podmínek) a Všeobecných podmínek mají přednost ustanovení smlouvy.

Nájemce

  1. Nájemcem může být pouze osoba, která ke dni převzetí vozidla dovršila věku 18 let a je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny.
  2. Nájemce není oprávněn svěřit řízení vozidla jinému řidiči. 

Nájem Vozidla

  1. Pronajímatel umožní nájemci a nájemce se zavazuje užívat vozidlo na základě a za podmínek stanovených ve smlouvě. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a hodinou uvedenou ve smlouvě se zánikem k okamžiku uplynutí sjednané nájemní doby.
  2. Denní sazba se počítá za každých započatých 24 hodin od počátku pronájmu. 
  3. Dobu pronájmu lze po dohodě prodloužit. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy, je nájemce v případě, že překročí dohodnutou lhůtu půjčení, povinen platit nájemné v základní sazbě a smluvní pokutu dle ceníku sazeb. 
  4. Nájemce se podpisem smlouvy zavazuje uhradit pronajímateli za užívání vozidla nájemné a poplatky ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě.
  5. V nájemném nejsou zahrnuty náklady za pohonné hmoty, úklid a mytí vozidla, poplatek za nadlimitní nájezd kilometrů (nebyl-li sjednán neomezený denní nájezd kilometrů), jakož i další náklady související s provozem vozidla výslovně neuvedené v tomto článku Všeobecných podmínek nebo ve Smlouvě.

Kauce

  1. Nájemce je povinen nejpozději při podpisu smlouvy složit k rukám pronajímatele vratnou kauci ve výši stanovené smlouvou.
  2. Kauce je určena k úhradě případných dluhů a závazků nájemce ze smlouvy. Pronajímatel je oprávněn kauci jednostranně započítat na úhradu nájemného, poplatků, smluvních pokut, náhrady škody, pokut uložených orgány státní správy nebo Policií České republiky a dalších pohledávek Pronajímatele ze smlouvy.
  3. Nespotřebovanou kauci pronajímatel vrátí nájemci nejpozději do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu, pokud nedošlo k poškození vozidla. Pokud došlo k poškození vozidla, vrátí pronajímatel nájemci kauci (její část) nejpozději do 90 dnů od ukončení nájemního vztahu.

Povinnosti Nájemce

  1. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že vozidlo je dáno do užívání vždy jen konkrétní osobě uvedené ve Smlouvě. Tato osoba není oprávněna umožnit užívání Vozidla třetí osobě, ani poskytnout vozidlo do podnájmu třetí osobě.
  2. Nájemce je povinen užívat vozidlo s péčí řádného hospodáře, vozidlo chránit v míře obvyklé proti krádeži, poškození a zneužití (tj. např. uzamykáním vozidla, jeho řádným parkováním apod.) a pečovat o něj tak, aby na vozidle nedošlo ke škodě. Nájemce je povinen udržovat vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal. 
  3. Nájemce je povinen při provozu vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.
  4. Nájemce je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot.
  5. Nájemce nesmí provádět s vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu.
  6. Nájemce nesmí zatěžovat vozidlo nad přípustnou mez, musí se zdržet agresivní jízdy zahrnující prudké brždění a akceleraci, úmyslné jízdy smykem, driftování či vytáčení motoru do vysokých otáček ještě před jeho zahřátím. Nájemce se s vozidlem nesmí účastnit soutěžních jízd a jiných motoristických závodů.
  7. Nájemce nesmí použít vozidlo k cestám mimo Českou republiku, ani ho tam dopravit jiným způsobem. Nájemci může být udělen souhlas k vycestování pouze pro určité země, města nebo trasy.
  8. Nájemce je vždy a za všech okolností povinen při odstavení vozidla toto řádně uzamknout a pokud je vozidlo vybaveno i mechanickým zabezpečením (např. zámek řadicí páky), vždy ho použít.
  9. Nájemce je povinen vozidlo před skončením nájmu umýt a vyčistit jeho interiér. Vozidlo může být předáno zpět pronajímateli až po jeho umytí a vyčištění.
  10. Ve vozidle je zakázáno kouřit.

Pohonné hmoty

  1. Nájemné nezahrnuje náklady na pořízení pohonných hmot do vozidla. Pronajímatel předá nájemci vozidlo s plnou palivovou nádrží a nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo s plnou palivovou nádrží předat zpět.

Doplňkové příslušenství Vozidla

  1. Pronajímatel poskytne nájemci k vozidlu na jeho žádost pronajímatelem nabízené doplňkové příslušenství k vozidlu, a to za úplatu dle platného ceníku.

Sankce

Nevrácení vozidla ve stanovené době200,00 Kč za každou započatou hodinu
Neumyté vozidlo500,00 Kč
Nevyluxované vozidlo500,00 Kč
Psí chlupy ve vozidle1 000,00 Kč
Důlek na karoserii1 500,00 Kč
Vyzvednutí vozidla v den vrácení do 100km1 500,00 Kč
Vyzvednutí vozidla v den vrácení nad 100km3 000,00 Kč
Nedodržení sjednané doby nájmu5 000,00 Kč
Poškození na karoserii a v interiéruDle ceníku servisních prací a náhradních dílů
Palivo50,00 Kč za každých 10 km dojezdu dle PP méně
Nadlimit stanovených kilometrů3,50 Kč / 1 km

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li ve smlouvě nebo Všeobecných podmínkách použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým Nájemce na základě Smlouvy nebo následně na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele Vozidlo poskytl k užívání, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce.
 2. Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě postavení nájemce jako spotřebitele pak také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 3. Jestliže je ustanovení smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek neplatné nebo nepoužitelné nebo se neplatným nebo nepoužitelným stane, nedotýká se to platnosti a použitelnosti ostatních ustanovení.
 4. Všeobecné podmínky mohou být měněny pouze písemně.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 16. 5. 2022.